logo studio frank sophie frank blau

Shanghai 2019